4Faces 4Faces

Regulamin Konkursu „Jazda na czas”

Regulamin konkursu, który zostanie przeprowadzony KOLARSKIEJ STREFIE KIBICA - 30 lipca 2017 roku.

28 LIPIEC 2017

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony pod nazwą „Jazda na czas” (dalej: „Konkurs”) dedykowany jest dla osób, które odwiedzą Strefę Kibica - Tour de Pologne w dniu 31.07.2017 r. znajdującą się przy Galerii Katowickiej ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice w godzinach 13.00 -15.00 i  wykonają zadanie konkursowe określone w § 6 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Zadanie konkursowe”).

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, NIP: 945-19-78-451, Regon: 356630870, o kapitale zakładowym w wysokości 7.384.500,00 PLN wpłaconym w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555276, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu w dniu 31.07.2017 r. w godzinach:

 

 1. 12.00 – 12.30
 2. 13.00 – 13 30
 3. 14.00 – 14 30
 4. 15.00 – 15 30.

 

każdy zwany oddzielenie „Konkursem”

§ 4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 ust. 3 Regulaminu. Ponadto, Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
 1.  zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu;
 2. spełnianie warunków przewidzianych w treści Regulaminu;
 3. wypełnienie Formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w Konkursie stanowiący złącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 1. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu, w tym wydania nagród jego zwycięzcom, a także - w przypadku złożenia skargi lub reklamacji – w celu jej rozpatrzenia.  Podanie przez Uczestników Konkursu imienia i nazwiska jest dobrowolne, jednakże konieczne do umożliwienia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (zwanej dalej „Ustawą”).
 4. Organizator Konkursu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Konkursu.

 

§ 6 ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 4 ust. 1 Regulaminu ma prawo do wykonania Zadania konkursowego polegającego na jeździe na rowerze stacjonarnym o ustalonym przez przedstawiciela Organizatora dla wszystkich Uczestników poziomie trudności przez czas 2 (dwóch) minut  w celu osiągnięcia jak najwyższego wyniku przejechanych kilometrów.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić się do Konkursu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz, tj. wykonać Zadanie konkursowe jeden raz.
 3. W Konkursie udział wziąć może maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników.
 4.  

§ 7 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU

 1. Laureat Konkursu (dalej: „Laureaci”) zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy osiągną najwyższy wynik w Zadaniu konkursowym oraz spełniają warunki określone w § 4 ust.1 Regulaminu
 2. Laureat zostanie wyłoniony przez przedstawiciela Organizatora po zakończonym Konkursie.
 3. Zadania konkursowe będą oceniane pod względem osiągniętego wyniku (im wyższy tym lepszy).
 4. W przypadku osiągnięcia identycznych wyników, przedstawiciel Organizator może zarządzić dogrywkę, polegającą na wykonywaniu przez Uczestników, którzy osiągnęli takie same wyniki kolejnych podejść do Zadania konkursowego, do czasu wyłonienia jednogłośnego zwycięzcy, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.
 5. Ogłoszenie Laureata odbędzie się po zakończeniu danego Konkursu w miejscu, w którym Uczestnicy przystępowali do Zadań konkursowych.

 

§ 8 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano w sumie 3 (słownie: trzy) nagrody (dalej: „Nagroda”) w postaci:

 

 1. Koszulka Lidera za zajęcie pierwszego miejsca o wartości 200 zł
 2. Koszulki Kibica  za zajęcie drugiego miejsca o wartości 100 zł
 3. Koszulki Kibica za zajęcie trzeciego miejsca o wartości 100 zł

 

 1. Nagrodę wręcza przedstawiciel Organizatora po wyłonieniu Laureatów. Laureat zobowiązany jest do podpisania Protokołu odbioru nagrody rzeczowej.
 2. Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 9 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, mogą zostać złożone pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w skardze lub reklamacji adres email lub pisemnie listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub reklamacji.

 

 


Załącznik nr 1. Do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie „Jazda na Czas”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  -  KONKURS  „JAZDA NA CZAS”

 

………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

 

 [ ] Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.*.

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Jazda na czas”, w celach związanych z uczestnictwem we wskazanym Konkursie*.

* Zaznaczenie powyższych pól jest konieczne do udziału w Konkursie.

 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest OTCF S.A. (ul. Grottegra 30, 32-020 Wieliczka). Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul, a także wydania nagród jej zwycięzcom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

.                                                                                                               ..................................................................

                                                                                                                                  czytelny podpis

 

Katowice, 31.07. 2017 r.