4Faces 4Faces

Karty podarunkowe

 

02 SIERPIEŃ 2017

 Regulamin kart podarunkowych 4Faces

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

Wydawca – OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555276 prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500,00 złotych (wpłacony w całości), NIP: 945-19-78-451, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Karta Podarunkowa – karta na okaziciela wydawana przez Wydawcę, upoważniająca do dokonania zakupu Towarów w Sklepach 4Faces, 4F i Outhorn do wartości limitu kwotowego ustalonego zgodnie z wolą Nabywcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

Sklep– placówka handlowa należąca do sieci sprzedaży marki 4F, Outhorn lub 4Faces, położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualna lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.4faces.com.pl, www.4f.com.pl oraz www.outhorn.com. Zmiana wykazu placówek handlowych może być dokonywana przez Wydawcę poprzez umieszczenie zmienionego wykazu placówek na stronie internetowej: www.4faces.com.pl, www.4f.com.pl oraz www.outhorn.com.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie.

Towary – towary handlowe znajdujące się w bieżącej ofercie Wydawcy w Sklepie.

 

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia Użytkownika do uzyskania od Wydawcy świadczenia w postaci Towarów do wartości nie przekraczającej aktualnej wartości Karty Podarunkowej.
 3. Wartość początkowa Karty Podarunkowej jest określana przy nabyciu Karty Podarunkowej i odpowiada kwocie zapłaconej przez Nabywcę z tytułu nabycia Karty Podarunkowej.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej oraz jej wartość początkowa zostaną każdorazowo potwierdzone przez Wydawcę pisemnym, niefiskalnym pokwitowaniem, nie stanowiącym faktury VAT. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 5. Nabywca, z tytułu nabycia Karty Podarunkowej, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy kwoty równej wartości nabywanej przez siebie Karty Podarunkowej najpóźniej w chwili otrzymania Karty Podarunkowej od Wydawcy.
 6. Wydawca zobowiązuje się   do   przekazania   Nabywcy   Karty   Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wydawca przyjmie do  realizacji  wyłącznie  nieuszkodzone  Karty  Podarunkowe, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 8. Nabywca uprawniony jest do używania Karty Podarunkowej w celu zakupów Towarów do wartości ustalonego limitu Karty Podarunkowej w Sklepach w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 9. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 10. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Sklepach. Nabycie Karty Podarunkowej nie jest możliwe w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę pod adresem: www.4f.com.pl lub www.outhorn.com.
 11. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepach. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę pod adresem: www.4f.com.pl lub www.outhorn.com.
 12. Z zastrzeżeniem pkt. 16 Regulaminu, Karta Podarunkowa wydana od dnia 01.08.2019 r. ważna jest przez kolejne 10 lat od dnia aktywacji Karty Podarunkowej, natomiast . Karta Podarunkowa wydana do dnia 31.07.2019 r. ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia. aktywacji Karty Podarunkowej.
 13. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej, o którym mowa w pkt. 12, jest dzień wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, co oznacza że od tego dnia Nabywca i każdy następny posiadacz Karty (Użytkownik) może realizować prawo, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 14. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna   i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Sklepach. Niewykorzystana kwota, która pozostanie na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
 15. Termin ważności oraz saldo Karty Podarunkowej można sprawdzić w Sklepie.
 16. Karta Podarunkowa może być używana przez Użytkownika bez ograniczeń do czasu wyczerpania znajdującej na niej kwoty, nie później jednak niż do czasu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 17. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów  będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej.
 18. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 19. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie w  przypadku  jej  utraty,  kradzieży czy uszkodzenia. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, a to zgodnie z Regulaminem zwrotu i wymiany towarów w  sklepach stacjonarnych 4Faces,4F, Outhorn.
 20. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie świadczenia, o którym mowa w pkt. 2, do rąk osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi mu Kartę Podarunkową. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Wydawca wiedział o tym, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
 21. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku środków na Karcie Podarunkowej,
  3. braku   technicznej     możliwości     realizacji     Karty     Podarunkowej,    w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
  4. posługiwania   się   sfałszowaną   Kartą   Podarunkową,   tj.   niezgodną     z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym Sklepie, bądź przesłania jej na następujący adres Wydawcy: OTCF S.A. Dział Wsparcia Detalicznego, ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka.
 23. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W sytuacji, gdy mimo uszkodzenia Karty, będzie możliwe na podstawie numeru Karty ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Karty uszkodzonej, nowej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej środków znajdujących się na uszkodzonej Karcie Podarunkowe
 24. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi zgodnie z polityką zwrotu Towarów  obowiązującą  w  Sklepach,  która  jest przedmiotem odrębnych regulacji Wydawcy. Towary  objęte  promocjami  lub innymi  szczególnymi  ofertami  cenowymi  lub  produktowymi  nabyte  w  Sklepie    z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na zasadach określonych   w regulaminie danej promocji lub oferty.
 25. Dopuszczone przez Wydawcę zwroty Towarów, o których mowa  w  pkt.  24,  będą realizowane  poprzez umieszczenie kwoty wynikającej z dokonanego zwrotu na nowej Karcie Podarunkowej.
 26. Postanowień pkt. 24 i 25 nie stosuje się do zwrotu Towarów w wykonaniu uprawnień wynikających z wad Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży, które będą rozpatrywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
 27. Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest Wydawca. Wydawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem iod@otcf.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane Nabywcy mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom zapewniającym wsparcie Wydawcy w realizacji powyżej wskazanych celów, takim jak: przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne pod markami Wydawcy, podwykonawcom zapewniającym Wydawcy wsparcie techniczne i informatyczne (dostawcy oprogramowania, obsługa techniczna systemów etc.), podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą na rzecz Wydawcy w zakresie związanym z rozpatrywaniem zgłoszonych reklamacji. Pozyskane dane będą przetwarzane przez Wydawcę przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej, a także przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nabywcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. Dane Nabywcy nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, prowadzącego do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na jego sytuację. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 28. Treść Regulaminu jest  dostępna  na  stronie  internetowej: www.4faces.com.pl, www.4f.com.pl, www.outhorn.com oraz w Sklepach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść Regulaminu w formie pisemnej.
 29. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 30. Wydawca może wstrzymać lub zaniechać wydawania Kart Podarunkowych poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.4faces.com.plwww.4f.com.pl, oraz www.outhorn.com.
 31. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin zarówno Sklepach oraz na stronie internetowej: www.4faces.com.pl, www.4f.com.pl, www.outhorn.com.  Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: www.4faces.com, plwww.4f.com.pl, www.outhorn.com .
 32. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2019 roku.