4Faces 4Faces

REGULAMIN

ZWROTU I WYMIANY TOWARÓW W SKLEPACH STACJONARNYCH 4Faces

02 SIERPIEŃ 2017

I       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady zwrotu i wymiany towarów zakupionych w salonach stacjonarnych 4Faces, innych niż zwroty i wymiany przysługujące klientowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa”).
 2. Przed zakupem towaru Klient powinien upewnić się czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu lub wymiany towaru, będzie miał możliwość skorzystania z uprawnień na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Klient, który zamierza skorzystać ze zwrotu lub wymiany towaru, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniony do wglądu w salonach stacjonarnych 4Faces oraz na stronie internetowej pod adresem: www.4faces.com.pl.
 4. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez klienta roszczeń na podstawie Ustawy.

II     POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zwrot i wymiana towaru odbywają się za dobrowolną zgodą sprzedającego OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000555276, REGON: 356630870, NIP: 9451978451, o kapitale zakładowym w wysokości 7 384 500 złotych (opłaconym w całości) („Sprzedający”)
 2. Zwrot lub wymiana towaru jest akceptowana w dowolnym salonie 4Faces na terenie Polski (dalej: „Salon 4Faces”). Aktualna lista Salonów 4Faces znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.4faces.com.pl.
 3. Zasady zwrotu i wymiany towaru na podstawie Regulaminu:
 1. zwrot i wymiana towaru może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakupu,
 2. zwrot towaru w terminie do 7 dni od daty zakupu nastąpi poprzez zwrócenie klientowi ceny zakupionego towaru w taki sam sposób, w jaki dokonywana była płatność lub na Kartę Podarunkową 4Faces zgodnie z wyborem klienta, tj.

- w przypadku płatności gotówką za towar nastąpi zwrot gotówki lub zwrot ceny na Kartę Podarunkową 4Faces,

- w przypadku płatności kartą płatniczą za towar zwrot nastąpi poprzez uznanie kwotą ceny towaru tej samej karty płatniczej lub zwrot ceny na Kartę Podarunkową 4Faces,

- w przypadku płatności Kartą Podarunkową 4Faces zwrot nastąpi wyłącznie na Kartę Podarunkową 4Faces,

 •  
 1. zwrot towaru w terminie od 8 do 30 dnia od daty zakupu nastąpi poprzez zwrócenie klientowi ceny zakupionego towaru wyłącznie na Kartą Podarunkową 4Faces; Karta Podarunkowa 4Faces może być wykorzystana w ciągu 12 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania Karty Podarunkowej 4Faces znajdują się w Regulaminie Kart Podarunkowych 4Faces
 2. wymiana nastąpi w ramach danego towaru na inny kolor lub rozmiar, o ile będzie dostępny w Salonie 4Faces; do wymiany towaru postanowienia pkt. 3 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie;
 3. towar, który klient zamierza zwrócić lub wymienić:
 1. nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności musi być czysty, nie może być uszkodzony,
 2. musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (np. metki wewnętrzne oraz oryginalne metki i zawieszki papierowe, metki zewnętrzne), w które zaopatrzony był towar w chwili zakupu oraz inne dokumenty wydane klientowi wraz z towarem (np. instrukcje użytkowania, certyfikaty, instrukcje obsługi).  Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedającego) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do towaru,
 3. towar, który w momencie sprzedaży był zapakowany, musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu; 
 4. towar nie był zakupiony w akcji promocyjnej, która wyklucza możliwość zwrotu lub wymiany towaru (informacja na  temat możliwości zwrotu lub wymiany podana jest każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej),
 5. towar nie został zakupiony za bony Sodexo bądź inne bony płatnicze,
 6. towar nie był zakupiony przy użyciu kredytu konsumenckiego, będącego przedmiotem umowy z bankiem podpisanej w Salonie 4Faces.

 

 1. Zwrot lub wymiana nie obejmuje towarów z następujących grup asortymentowych: artykuły spożywcze, impregnaty i środki piorące, kosmetyki, Karty Podarunkowe 4Faces.
 2. W razie uznania przez Sprzedającego, że towar spełnia warunki zwrotu opisane w pkt. 3, Sprzedający odbierze od klienta towar, a także wydany klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT Sprzedający wykona kserokopię faktury.
 3. W sytuacji, gdy na paragonie wskazane są również inne towary niż te podlagające wymianie lub zwrotowi, Sprzedający wydrukuje paragon systemowy, z którego wykreśli zwrócony lub wymieniany towar. Paragon systemowy, bądź faktura jest podstawą dokonania zwrotu, wymiany lub ułatwia złożenie reklamacji na pozostałe towary widniejące na paragonie. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT Sprzedający zwróci dokument klientowi.
 4. Sprzedający wystawi dokument korygujący do przedstawionego dowodu zakupu: w przypadku paragonu fiskalnego – protokół zwrotu towaru, w przypadku faktury VAT – fakturę korygującą VAT
 5. Celem dokonania zwrotu lub wymiany towaru, niezbędne jest wypełnienie formularza, w którym klient powinien podać swoje imię i nazwisko. Formularz jest podpisywany przez klienta oraz Sprzedającego. W przypadku wymiany towaru Sprzedający realizuje zwrot, a następnie ponowną sprzedaż towaru wybranego przez klienta na wymianę.

III         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak zwrotu lub wymiany towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu jest równoznaczne z utratą możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem załatwienia sprawy zwrotu lub wymiany towaru na podstawie Regulaminu, należy skierować na adres: bok@otcf.pl lub na adres siedziby Sprzedającego (OTCF S.A., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka). Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Sprzedający zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Sprzedający udostępni zmieniony Regulamin zarówno Salonach 4Faces oraz na stronie internetowej: www.4faces.com.pl.  Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: www.4faces.com.pl.
 4. Sprzedający może wstrzymać okresowo lub zaniechać wydawania Kart Podarunkowych poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.4faces.com.pl
 5. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku zwrotu lub wymiany towaru jest OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu lub wymiany towaru.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.08.2017.